Statut

                    Statut Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

1. Fundacja imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Edwarda Raczyńskiego zwanego dalej „Fundatorem”, w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 1990 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Poznaniu. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz niniejszego Statutu. Siedzibą Fundacji jest Muzeum Narodowe w Poznaniu.

2. Celem Fundacji jest ochrona i udostępnianie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów rodziny Raczyńskich, które zostały przekazane przez Fundatora na rzecz Fundacji (paragraf 4 Statutu), jak również innych zbiorów i zabytków związanych z rodziną Raczyńskich.

W miarę posiadanych możliwości Fundacja zapewnia ochronę zabytków Wielkopolski i dba o ochronę przyrody i popularyzację krajobrazu historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem Rogalina oraz innych okolic i miejscowości związanych z rodziną Raczyńskich.

W ramach swej działalności Fundacja popularyzuje w kraju i za granicą zasługi rodu Raczyńskich dla kultury, nauki, przyrody i gospodarki narodowej.

3. Dla realizacji swych celów Fundacja wspólnie z Muzeum Narodowym w Poznaniu:

1) chroni przekazane jej zbiory oraz zespół pałacowy w Rogalinie

2) prowadzi stałą ekspozycję w Rogalinie

3) urządza wystawy w kraju i za granicą

4) opracowuje katalogi zbiorów i inne publikacje

5) powiększa majątek Fundacji na drodze:

a) ulepszania jego substancji (konserwacja dzieł i zespołu pałacowego w Rogalinie)

b) odzyskania rzeczy ruchomych, które stanowiły część mienia „Dóbr Rogalińskich” (paragraf 4 Statutu) lub znajdowały się w innych posiadłościach linii rogalińskiej i obrzyckiej Rodziny, a obecnie znajdują się w posiadaniu osób i instytucji nieuprawnionych, oraz

c) nabywania pamiątek historycznych związanych z rodziną Raczyńskich i Rogalinem oraz  innymi posiadłościami Rodziny

6) prowadzi działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, przetwórstwa rolno-spożywczego i ochrony środowiska oraz wydawnictwa i obrotu publikacjami.